MENU
Banner

TPMAP ถูกนำไปใช้จริงและเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “สร้างบุญ ซ่อมบ้าน คนแม่กลอง ไม่ทิ้งกัน”

TPMAP

ผลงานวิจัยพัฒนา TPMAP ถูกนำไปใช้จริงและเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมทอดผ้าป่า “สร้างบุญ ซ่อมบ้าน คนแม่กลอง ไม่ทิ้งกัน” ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) โดยทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI) ผู้พัฒนาผลงานวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform) หรือ TPMAP ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม ทอดผ้าป่า “สร้างบุญ ซ่อมบ้าน คนแม่กลอง ไม่ทิ้งกัน” ของนายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายประภาศ บุญยินดี อดีตรองปลัดกระทรวงมหาไทย และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานกรรมการฝ่ายฆราวาส

TPMAP
TPMAP

โดยจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ขอรับการสนับสนุนรายละเอียดข้อมูลคนจนตามระบบ TPMAP ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) พัฒนาระบบนี้ขึ้นมา โดยใช้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และข้อมูลการลงทะเบียนคนจน มาพิจารณาตรวจสอบใน 5 ด้าน คือ รายได้ การศึกษา ความเป็นอยู่ และด้านการเข้าถึงบริการรัฐ

ซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามมีจำนวนคนจน จำนวน 601 ครัวเรือน จำนวน903 คน แม้นจะมีปริมาณคนจนน้อยมากเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ประกอบกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการระดับจังหวัด และระดับอำเภอ เพื่อวางระบบการจัดเก็บข้อมูลคนยากจนและระบบติดตาม ประเมินผลการแก้ไขปัญหาความยากจน และได้นำข้อมูล มาดำเนินการตรวจสอบกับข้อมูล จปฐ. และกลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้น และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายรายมิติเพื่อหาข้อมูลและข้อเท็จจริงนำไปสู่การกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา พบว่าปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขก็คือ ประเด็นครัวเรือนยากจนต้องการซ่อมแซมบ้าน ซึ่งคณะทำงานเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐ มีงบประมาณไม่เพียงพอและจะมีปัญหาติดขัดเรื่องระเบียบการเบิกจ่ายเงิน จึงมีความเห็นว่าควรจัดกิจกรรมระดมทุนจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชน วัดต่างๆ มาเป็นกองทุนช่วยเหลือคนจนในการซ่อมแซมบ้าน เกิดเป็นกิจกรรม ทอดผ้าป่า “สร้างบุญ ซ่อมบ้าน คนแม่กลอง ไม่ทิ้งกัน” ขึ้นมา

TPMAP
TPMAP
TPMAP
TPMAP
TPMAP
TPMAP
TPMAP
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว