Traffy Fondue โชว์ศักยภาพงานวิจัยไทยสู่การพัฒนาประเทศ ในงาน BTFP showcase by NBTC

Facebook
Twitter

21 พฤศจิกายน 2565 ดร.ชัย  วุฒิวิวัฒน์ชัย  ผู้อำนวยการ เนคเทค สวทช. ในฐานะกรรมการบริหารกองทุน กทปส. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ BTFP showcase by NBTC   พร้อมด้วย ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม หัวหน้าทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS) กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย (CNWRG) เนคเทค สวทช  นำทีมพัฒนาโชว์ผลงาน Traffy Fondue แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง  ในงาน BTFP showcase by NBTC  กทปส.  เชื่อมโยง ณ ลานโปรโมชั่น ชั่น 1 เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว

งาน BTFP showcase by NBTC   จัดโดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)   โดยศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ให้เกียรติเปิดงานฯ  ภายในงานจัดแสดงมีผลงานที่ได้รับทุนกว่า 17 โครงการ โดยคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่น เน้นผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจ สังคม และสาธารณะ เพื่อเชิญชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการโทรคมนาคม  เทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งให้เกิดการต่อยอดพัฒนาผลงาน ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่สังคม หวังดันนักวิจัยไทยลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ Traffy Fondue  เป็นตัวอย่างโครงการได้รับทุนสนับสนุน จาก กทปส. ที่พร้อมต่อยอดเพื่อขยายผลโครงการทั้งเชิงพาณิชย์ และเชิงประโยชน์สาธารณะ  Traffy Fondue เป็นการพัฒนาแพลตฟอร์ม รับเรื่องแจ้งและบริหารจัดการปัญหา ช่วยลดขั้นตอน และลดค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหา ผ่าน Line Application ด้วยเทคโนโลยี Chatbot อีกทั้งใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยจำแนกปัญหาเพื่อส่งต่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และโปร่งใส ซึ่งผู้บริหารหน่วยงานหรือท้องถิ่นสามารถเห็นภาพรวมของปัญหา โดยแสดงข้อมูลทางสถิติเพื่อใช้วางแผนและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Government)

Traffy Fondue ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565  รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการบริการ  จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ มอบให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565  ที่ผ่านมา