ปลัดกระทรวงวิทย์ฯ และคณะ เยี่ยมชมผลงาน สวทช.

Facebook
Twitter
รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 : รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ เดินทางเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมคณะผู้บริหารสวทช. ให้การต้อนรับ พร้อมนำชมผลงาน ณ โถงนิทรรศการ INC2 Tower B ชั้น 1 ระหว่างเวลา 9.45 – 11.00 น.

ในการนี้ เนคเทค/สวทช. โดย ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม รองผู้อำนวยการเนคเทค ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งผลงานที่นำมาจัดแสดงประกอบด้วย

  • What2Grow โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร
  • DentiiScan 2.0 เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรมและศัลยกรรมบริเวณใบหน้าขากรรไกร
  • BodiiRay เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลสองมิติแบบ U-Arm
  • ReachBook โปรแกรมอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
  • SQR บาร์โค้ดสองมิติของภาษามือ สำหรับคนพิการทางการได้ยิน
  • NETPIE แพลตฟอร์มสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่ง
MOST, Visit, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม
รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี