เนคเทค ต้อนรับนักศึกษา TAIST-Tokyo Tech ศึกษาดูงานวิจัยด้านรถไฟฟ้าดัดแปลง

Facebook
Twitter

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) ให้การต้อนรับนักศึกษาโครงการ TAIST-Tokyo Tech หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์และระบบขนส่งขั้นสูง (Automotive and Advanced Transportation Engineering: A2TE)  จำนวน  12 คน  โดย สวทช. มีความร่วมมือกับ Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยภายในประเทศไทย ร่วมดำเนินโครงการ TAIST-Tokyo Tech ซึ่งให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ

โอกาสนี้ ดร.ดวิษ  กิระชัยวนิช  หัวหน้าทีม ทีมวิจัยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง กลุ่มวิจัยการควบคุมและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ได้นำเสนอผลงานเรื่อง “รถไฟฟ้าดัดแปลง และการพัฒนาอุปกรณ์ร่วมถึงทิศทางงานวิจัยด้านรถไฟฟ้าที่วางแผนไว้ในอนาคต” พร้อมพานักศึกษาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการยานยนต์ที่อาคารเนคเทค  และ NECTEC Pilot Plant

หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์และระบบขนส่งขั้นสูง (Automotive and Advanced Transportation Engineering: A2TE) ดังกล่าว สวทช. มีความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาฯ เข้ารับทราบการทำงานวิจัยของนักวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรของโครงการฯ เพื่อนำไปสู่การร่วมงานวิจัยระหว่างนักศึกษาและนักวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) ต่อไป