ครั้งแรก! เวิร์กช็อป AI For Thai: Thai AI Service Platform สำหรับนักพัฒนาโปรแกรมและผู้บริหาร

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
AI for Thai

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ร่วมกับ กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) จัดอบรมหลักสูตร AI for Thai : Thai AI Service Platform (คอร์สสำหรับผู้บริหาร Management) ภายใต้แนวคิด “AI สัญชาติไทย” เพื่อให้บริการ AI Modules ผ่าน Web API ที่สามารถเรียกใช้งานได้สะดวกจากโปรแกรมต่างๆ โดยสามารถประมวลผลข้อมูลในบริบทของความเป็นไทยได้ดีกว่าแพลตฟอร์มสากลอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย และเกิดประโยชน์ในมิติที่ตอบโจทย์คนไทยมากที่สุด จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องสยาม 1-3 ชั้น 9 โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม

AI for Thai
ดร.อลิสา คงทน รองผู้อำนวยการ เนคเทค-สวทช. กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม

การอบรมนี้ผู้บริหารจะมีความเข้าใจถึงการใช้งาน AI Modules ต่างๆ บน AI for Thai Service Platform และ สามารถนำ AI Modules ต่างๆ บน AI for Thai Service Platform ทั้งรูปแบบการให้บริการ การเรียกใช้งาน และตัวอย่างเพื่อทดลองใช้งาน ไปประยุกต์ใช้งานได้ ผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “AI for Thai: Thai AI Service Platform” รุ่นที่ 1ประกอบด้วย ภาคเอกชนมากที่สุด รวม 16 หน่วยงาน โดยแยกเป็นกลุ่มธุรกิจธนาคาร/การเงิน และกลุ่มพลังงาน/สาธารณูปโภค ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีผู้บริหารให้ความสนใจมากเป็นลําดับต้นๆ นอกจากนั้นเป็นหน่วยงานจากรัฐวิสาหกิจ ราชการ และอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 37 ท่าน

AI for Thai
AI for Thai

เนื้อหาการอบรมวันที่ 28 ตุลาคม 2562

– Introduction to AI Technology
– “THAI AI” Use Cases
โดย ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์
Ai for Thai
– Introduction to AI Service Platform for Developer
โดย ดร.อโณชา รักชาติเจริญ นักวิจัย
AI for Thai
– Workshop: Using Language APIs on AI Service Platform: Try API For Basic Thai NLP Try API for Speech To Text and Text to Speech
โดย คุณสุพล ไกลถิ่น คุณกนกอร ตระกูลทวีคูณ คุณศุภโชค ศันติวิชยะ และคุณชาญชัย จันฤาชัย
AI for Thai
AI for Thai
AI for Thai
AI for Thai
AI for Thai
AI for Thai

เนื้อหาการอบรมวันที่ 29 ตุลาคม 2562

– Workshop: Using Vision APIs on AI Service platform
Try API for Character Recognition
Try API for Object Recognition
โดย คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ คุณอภิชน กิจวิมนรัตน์ คุณศุภโชค ศันติวิชยะ และคุณชาญชัย จันฤาชัย
– Workshop: Using Chatbot Platform via Design and Development for Dialog Control
โดย คุณชัชวาล สังคีตตระการ ดร.ชัยอนันต์ ดำรงรัตน์ คุณศุภโชค ศันติวิชยะ และคุณชาญชัย จันฤาชัย

ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดจัดอบรมใน รุ่นที่ 2 เนื่องจากมีผู้ที่ต้องการเข้าอบรมให้ความสนใจเป็นจำนวนมากจนทำให้ต้องขยายรอบฯ สำหรับกำหนดการในรอบถัดไป (รุ่นที่ 2)

• Package A: คอร์สสำหรับผู้บริหาร (Management) ระยะเวลา 1 วัน
อบรมวันที่ 18 ธันวาคม 2562
• Package B: คอร์สสำหรับนักพัฒนาโปรแกรม (Developer) ระยะเวลา 2 วัน
อบรมระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562

ต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่อีเมล npd[at]nstda.or.th

วันที่เผยแพร่ 28 ตุลาคม 2562 16:23