MENU
Banner

ขอเชิญชวนนักเรียน ม.ต้น ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright (เปิดรับสมัคร วันนี้-17 ส.ค. 61)

kidBright YCCK 2018

ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่สนใจ ส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดในเวที “การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright (Youth’s Coding Competition by KidBright: YCCK 2018)” เพื่อเฟ้นหาทีมที่จะประกวดในเวทีระดับชาติ

Cinque Terre
รายละเอียดและคู่มือการแข่งขัน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อให้เกิดการเข้าถึงการเรียนการสอนเขียนโปรแกรมให้กับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 3. เพื่อพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มในการพัฒนาผลงานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต
 4. เป็นเวทีการแข่งขันและสร้างความสนใจสำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
 5. เพื่อให้ได้ผลงานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบที่หลากหลายซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 1. เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในภาครัฐและเอกชนโดยไม่จำกัดชั้นปี
 2. มีอาจารย์ และหัวหน้าสถาบันการศึกษา ให้การรับรองว่าเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษานั้น ๆ จริง
 3. มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสนใจในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และพัฒนาผลงานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ ในลักษณะที่มีความคิดริเริ่มเป็นของตนเอง

หัวข้อในการประกวด

 1. เกษตร
 2. บ้าน/โรงเรียน
 3. สิ่งแวดล้อม
 4. โรงงาน

วิธีการสมัครเข้าร่วมการประกวดและส่งข้อเสนอโครงงาน

 • ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการแข่งขัน เช่น เงินทุนและรางวัล เงื่อนไขการเสนอข้อโครงการ ขั้นตอนการประกวด แบบฟอร์มข้อเสนอโครงงาน รวมถึง เกณฑ์การพิจารณาประกวดตัดสินโครงการ ได้จากเอกสาร "คู่มือการแข่งขัน YCCK 2018"
 • นักเรียนทุกคนที่ประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขัน YCCK 2018 ต้องลงทะเบียนข้อมูลผู้เข้าแข่งขันเพื่อเข้าร่วมการประกวดได้ที่ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลเยาวชน ด้าน ว และ ท. (S&T Youth Information Management System) หรือระบบ SIMS https://www.nectec.or.th/sims
Cinque Terre
ดาวน์โหลดคู่มือการแข่งขัน YCCK 2018
Cinque Terre
คู่มือการใช้งานระบบ SIMS
Cinque Terre
ลงทะเบียนผ่านระบบ SIMS
หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม :
 • สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานภูมิภาคทั้ง 5 แห่ง (ตามข้อมูลใน "คู่มือการแข่งขัน YCCK 2018")
 • หรือ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการวิจัยของเนคเทค หมายเลขโทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2323, 2327-2328 โทรสาร 0 2564 6875
 • E-mail: kidbright@nectec.or.th Website: www.kid-bright.org หรือทาง facebook: KidBright
YCCK 2018 KidBright

วันที่เผยแพร่ 26 กรกฏาคม 2561 09:32