MENU
Banner

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลางของ NECTEC

[ประกาศจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง]

วันที่เผยแพร่ 3 ตุลาคม 2559 11:00

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว