เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

เลขานุการคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์


ศึกษานโยบายเทคโนโลยี
ECTI และดัชนีสังคม
สารสนเทศ


ศึกษายุทธศาสตร์การวิจัย
และพัฒนา ECTI

 

 

 

| หน้าแรก | รู้จักเรา | กิจกรรม | คลังข้อมูล I เว็บไซต์แนะนำ | ติดต่อ | Site Map |


            กลุ่มงาน (Program)


           

 

 

 

 

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน IT Digest
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติคลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติคลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ฝ่ายพัฒนานโยบายและกฎหมาย (Policy and Legal Department Devision)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ภาพประกอบเพื่อแนะนำฝ่ายพัฒนานโยบายและกฎหมาย

    สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. มีแนวนโยบายใน
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ให้ความสำคัญต่อการตอบสนองความต้องการ
ของภาคต่างๆ ในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการเพิ่มองค์ความรู้ภายในประเทศ
เพื่อสามารถตอบสนองทั้งภาคเศรษฐกิจ และภาคสังคมได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการสร้าง
ให้เกิดกลไกความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ กับภาคเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเชื่อมโยงต่างๆ

     ฝ่ายพัฒนานโยบายและกฎหมาย เป็นหน่วยงานในสังกัด ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ชาติ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ศึกษาวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ในมิติต่างๆ ทางเศรษฐกิจ
และสังคมซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายข้างต้น รวมทั้งยังทำหน้าที่เป็นสำนักงาน
เลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อีกประการหนึ่ง

ภาพลูกศร วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

1. เพื่อศึกษาวิจัยและติดตามความก้าวหน้าของพัฒนาการสู่สังคมสารสนเทศทั้ง
ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก และนำความรู้นั้นมาวิเคราะห์นัย
สำหรับประเทศไทยเพื่อเสนอแนะนโยบาย/กฎหมาย/มาตรการ/แนวทาง ในการเตรียม
ความพร้อมแก่หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้มีการดำเนินการตาม
ความเหมาะสมต่อไป

2. เพื่อศึกษาและติดตามสถานภาพความเป็นสังคมสารสนเทศของประเทศไทย
โดยใช้ดัชนีชี้วัดที่ได้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และนำผลที่ได้ เสนอต่อ
หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้เกิดการดำเนินการทั้งในด้านนโยบาย
มาตรการ และแนวทางที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการเป็น
สังคมสารสนเทศที่พึงปรารถนา ตามแนวทางของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของประเทศไทยต่อไป

3. เพื่อศึกษาวิจัยถึงกระบวนการและผลที่ได้รับ จากโครงการนำร่องเกี่ยวกับการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคม ภายใต้แนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเสนอแนวทางในการขยายผลต่อหน่วยงาน/องค์กร
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยลดช่องว่างในการเข้าถึงสารสนเทศของสังคมไทยในวงกว้างต่อไป

4. เพื่อทำงานร่วมกับหน่วยงานวิจัยเทคโนโลยีของเนคเทคในการศึกษาและประเมิน
ความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่พัฒนา หรือที่จะพัฒนาขึ้น ในการนำมาใช้เป็นเทคโนโลยี
เพื่อช่วยลดช่องว่างทางดิจิทัล หรือช่องว่างในการเข้าถึงสารสนเทศที่เหมาะสม
ของสังคมไทยในวงกว้าง เพื่อเสนอต่อหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง
เพื่อผลักดันการดำเนินการในระดับประเทศต่อไป

5. การจัดตั้งและดำเนินภารกิจในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์

ภาพแสดงเส้นตรง

คลิกที่นี่เข้าสู่เว็บไซต์สรรสาร (บริการค้นหาข้อมูลผ่านเว็บ)  คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ภาษิต (บริการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยผ่านเว็บไซต์) คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ NECTEC's Courseware (เรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต) คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ไทยสาร (ศูนย์แลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์) คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ทรูฮิต (ศูนย์รวมสถิติเว็บไทยและสารบัญเว็บไทย)

ภาพแสดงเส้นตรง

| หน้าแรก | รู้จักเรา | กิจกรรม | คลังข้อมูล I เว็บไซต์แนะนำ | ติดต่อ | Site Map |

Last Update: 2006/03

Comments & suggestions regarding this web site please contact:Tel: 0-2644-8150-9 ต่อ 624
For more information, please contact: info-pld@nectec.or.th


Policy and Legal Development Division
Copyright ฉ 2002 NECTEC / NSTDA All Rights Reserved.
National Electronics and Computer Technology Center, National Science and Technology Development Agency.