เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

เลขานุการคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์


ศึกษานโยบายเทคโนโลยี
ECTI และดัชนีสังคม
สารสนเทศ


ศึกษายุทธศาสตร์การวิจัย
และพัฒนา ECTI

 

 

 

| หน้าแรก | รู้จักเรา | กิจกรรม | คลังข้อมูล | เว็บไซต์แนะนำ | ติดต่อ | Site Map |


            กลุ่มงาน (Program)


           

 

 

 

 

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน IT Digest
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติคลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติคลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
Bullet รูปวงกลม ติดต่อฝ่ายพัฒนานโยบายและกฎหมาย Bullet รูปวงกลม
 
ฝ่ายพัฒนานโยบายและกฎหมาย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
73/1 อาคาร สวทช. ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2644-8000 โทรสาร 0-2644-6653
Website : https://www.nectec.or.th/pld
E-mail: pld@nnet.nectec.or.th

Policy and Legal Development Division
National Electronics and Computer Technology Center
National Science and Technology Development Agency
Ministry of Science and Technology
์NSTDA Building 73/1 Rama 6 Rd., Rachathewi, Bangkok 10400,
Thailand Tel 0-26448000 Fax 0-2644-6653
Website : https://www.nectec.or.th/pld
E-mail: pld@nnet.nectec.or.th

งานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ: 631 - 632
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์: 670 - 617
งานศึกษานโยบายเทคโนโลยี ECTI และดัชนีสังคมสารสนเทศ: 620 - 629
งานประงานและสนับสนุน: 634 - 635

แผนที่แสดงที่ตั้งสามารถคลิกที่ภาพแผนที่เพื่อดูรายละเอียดสถานที่ตั้งของหน่วยงาน คลิกที่นี่

 
Bullet รูปวงกลม ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Bullet รูปวงกลม
 


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-7000 โทรสาร 0-2564-7001-5
Website : https://www.nstda.or.th
E-mail: info@nstda.or.th

National Science and Technology Development Agency
Ministry of Science Technology and Environment
112 Pahonyothin Road, Klong 1 , Klong Luang , Pathumthani 12120 Thailand Tel 0-2564-7000 Fax 0-2564-7001-5
Website : https://www.nstda.or.th
E-mail: info@nstda.or.th

 
 


ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-5900 โทรสาร 0-2564-6901-5
Website : https://www.nectec.or.th
E-mail: info@nstda.or.th

National Electronics and Computer Technology Center
National Science and Technology Development Agency
Ministry of Science Technology and Environment
112 Pahonyothin Road, Klong 1 , Klong Luang , Pathumthani 12120 Thailand Tel 0-2564-6900 Fax 0-2564-6901-5
Website : https://www.nectec.or.th
E-mail: info@nectec.or.th
 
 
ภาพแสดงเส้นตรง

คลิกที่นี่เข้าสู่เว็บไซต์สรรสาร (บริการค้นหาข้อมูลผ่านเว็บ)  คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ภาษิต (บริการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยผ่านเว็บไซต์) คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ NECTEC's Courseware (เรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต) คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ไทยสาร (ศูนย์แลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์) คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ทรูฮิต (ศูนย์รวมสถิติเว็บไทยและสารบัญเว็บไทย)

ภาพแสดงเส้นตรง

| หน้าแรก | รู้จักเรา | กิจกรรม | คลังข้อมูล | เว็บไซต์แนะนำ | ติดต่อ | Site Map |

Last Update: 2006/03

Comments & suggestions regarding this web site please contact: Tel: 0-2644-8150-9 ต่อ 624
For more information, please contact: info-pld@nectec.or.th


Policy and Legal Development Division
Copyright ฉ 2002 NECTEC / NSTDA All Rights Reserved.
National Electronics and Computer Technology Center, National Science and Technology Development Agency.