MENU
Banner

หน่วยวิจัย

thumbnail

หน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน ด้านการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยเทคโนโลยีภาษา เทคโนโลยีเสียง เทคโนโลยีภาพและเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
thumbnail

หน่วยวิจัยอิเล็กทรอนิกส์และระบบทางชีวการแพทย์

มีพันธกิจในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบทางชีวการแพทย์ รวมถึงเทคโนโลยีด้านการบริการที่เกี่ยวข้องแบบสหสาขาวิชา (Multidisciplinary) อย่างครบวงจร
thumbnail

หน่วยวิจัยระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง

วิจัยพัฒนาระบบอัตโนมัติประเภทต่างๆ สำหรับภาคอุตสาหกรรมในประเทศ ทั้งในภาคการผลิต พลังงานและสิ่งแวดล้อม
thumbnail

ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์กลางของงานวิจัยและพัฒนาด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ และโรงงานผลิตวงจรรวมแห่งแรกของประเทศไทย