MENU
Banner

หน่วยวิจัย

thumbnail

กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์โดยเน้นการประมวลผลภาษา เสียงพูดและรูปภาพ พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้ใช้ในประเทศไทยเข้าถึงได้ง่าย
thumbnail

กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย

วิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่าย สร้างองค์ความรู้ และพัฒนาแพลตฟอร์มพื้นฐาน
thumbnail

กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์

พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และสร้างคุณค่าให้กับข้อมูลขนาดใหญ่และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมจากข้อมูล
thumbnail

กลุ่มวิจัยระบบอัจฉริยะ

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน ระบบอัจฉริยะ เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานพันธมิตร ผลักดันให้งานวิจัยและพัฒนาสามารถนำไปใช้งานได้จริงอย่างยั่งยืน
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว