กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์

Facebook
Twitter

กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และสร้างคุณค่าให้กับข้อมูลขนาดใหญ่ โดยเน้นข้อมูลในสาขาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

วิสัยทัศน์

พัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลของประเทศและภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมจากข้อมูล

พันธกิจ

 • เป็นเครื่องจักรสำคัญในการสร้างฐานรากทางด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ให้ประเทศ
 • ร่วมกับพันธมิตรผลักดันให้เกิดระบบนิเวศน์ของข้อมูลที่ช่วยขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรม

เทคโนโลยีหลัก

 • Analytics and Computing: Descriptive / Predictive / Prescriptive
 • Data Management: Data Integration / Enterprise Architecture
 • Distributed Processing / Parallel Processing
 • Scheduling and Optimization
 • Computational Statistics / Statistics Model
 • Machine Learning
 • Data Mining / Graph Mining / Pattern Mining
 • Stream Processing
 • Time series data analysis / Anomaly Detection
 • Information Visualization
 • Behavior Analysis
 • Semantic/ Linked Data Technology
 • Blockchain

โจทย์วิจัย / ความท้าทาย

 • Real-time, sensor data and stream processing
 • Descriptive / predictive / prescriptive data analytics and visualization
 • Integrating disparate data sources
 • Data cleansing and validation/ Data quality
 • Big data security and privacy

ติดต่อ

ดร.สุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์
กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (DSARG)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
อีเมล : suttipong.thajchayapong[at]nectec.or.th