ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสำคัญในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจมากขึ้น แต่ติดปัญหาหลัก 3 ข้อ ได้แก่ 1) ส่วนใหญ่ยังมีการดำเนินงานแบบเฉพาะกิจ (ad hoc) 2) ไม่มี Platform กลางในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และ 3) ขาดศูนย์กลางที่บุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลมาร่วมกันตอบโจทย์ประเทศ ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI) จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นตอบโจทย์ทั้ง 3 ข้อนี้ โดยทีม SAI มีความเชี่ยวชาญในการสร้างคุณค่าจากข้อมูล ผ่านกระบวนการ

 1. Data Engineering และ Data Integration การบูรณาการข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. Data Visualization ความสามารถในการนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจและใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย
 3. Data Analytics การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาองค์ความรู้และคุณค่าที่ถูกซ่อนไว้ในข้อมูล (insights) เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูล โดยอาศัยทั้งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เชิงประยุกต์และวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสมกับบริบทการใช้งาน

สารบัญ

วิสัยทัศน์

Data Scientists เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ

พันธกิจ

 • Critical data product prototyping. พัฒนาวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับโจทย์เชิงยุทธศาสตร์ทั้งของภาครัฐและเอกชน
 • Co-creation. ให้คำปรึกษา หรือร่วมวิจัยและพัฒนากับหน่วยงานต่าง ๆ ในการบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลในหน่วยงานหรือข้ามกลุ่มหน่วยงานของตน
 • Tools & Platforms development. วิจัย พัฒนา และให้คำแนะนำเครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูล
 • Data scientist incubator. พัฒนาบุคลากรด้าน data science ให้กับประเทศ

เทคโนโลยีหลัก

 • Data engineering and data integration
 • Data analytics
 • Data visualization
 • Semantic Technology

ผลงานเด่น

  • ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ URL: https://www.tpmap.in.th/
  • ระบบรายงานการติดตามและประเมินผลของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (eMENSCR) ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ URL: https://emenscr.nesdb.go.th
  • ระบบ Open Data Service Platform (Open-D) URL: https://open-d.openservice.in.th/
  • ระบบโมเดลทำนายภาษีระดับประเทศ ร่วมกับ กรมสรรพากร
  • ฟาร์มลิงก์ (FAARMLink) ระบบบูรณาการข้อมูลขึ้นทะเบียนเกษตรกร ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมมากกว่า 1,000 ล้านบาท)
  • ทันระบาด ชุดซอฟต์แวร์สนับสนุนการป้องกันและควบคุมการระบาดไข้เลือดออกเชิงรุก (รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น สภาวิจัยแห่งชาติ ปี 2562)
  • ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เทรดหุ้น ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  Cinque Terre
  TPMAP : Thai People Map and Analytics Platform (URL: https://www.tpmap.in.th/ )

บุคลากรและความเชี่ยวชาญ

 • ดร.สุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์ : Anomaly Detection, Signal Processing, Strategic Data Analytics, Intelligent Transportation Systems
 • ดร.อานนท์ แปลงประสพโชค : Social Network Analysis, Constraint Clustering, Data Mining, Information Integration
 • ดร.ภัทราวดี พลอยกิติกูล : Technology Management, Operational Research, Service Innovation, Technology Selection
 • ดร.นวพร สุรัสวดี : Operations Management, Strategic Data Analytics, Data Visualization, Spatial Science
 • ดร.ชัยกร ยิ่งเสรี : Computational Finance, Computational Linguistic, Data Mining, Business Analytics
 • ดร.ชัยณรงค์ อมรบัญชรเวช : Data Science, Time Series Analysis, Data Mining, Theoretical Computer Science, Bioinformatics
 • นางสาวนิธิภัทร ว่องชิงชัย : Requirement Engineering, Object-oriented analysis and design, Database Design
 • นายวิศิษฎ์ วงศ์วิไล : SW Architecture, SOA, Data Integration and Exchange, BI, SW Development
 • นายปฏิพัทธ์ ตุ้มสังข์ทอง : Open Data, Data Engineer, Data Cleansing, Big Data Integration
 • นายวีระชัย จันทร์สุด : Software Engineer, Data Engineer, Spatial science
 • นายรัฐภูมิ นิราศวรรณ : Data Engineer, Full-stack Web Developer: JavaScript, HTML5, node.js
 • นายปรเมษฐ์ ธันวานนท์ : Data Science, Data Analytics, Data Engineer, Financial Analytics
 • นางสาวอสมาภรณ์ ฉัตรัตติกรณ์ : Data Integration, Data Warehouse, Requirement Analysis, Web Services Development
 • นายชัยภูมิ ศิริพันธ์พรชนะ : Deep learning, Spatial science, Data mining
 • นางสาวภัทรจิต วงศ์คลัง : Web Development (PHP, node.js), Spatial science
 • Mr. Ugyen Jigten Dorji : Data Science, Front-end web development
 • นางสาวธนาวรรธน์ พรหมมา : Infographic Design
 • นางสาวปัฐมา กระต่ายทอง : ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้าน Data Integration Platform สำหรับ Smart City
 • นางสาวปวรัตน์ นนทศิลป์ : ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้าน Cognitive Science

ติดต่อ

ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI)
กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (DSARG)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
อีเมล : dsaru-sai[at]nectec.or.thโทรศัพท์ : 02-564-6900 ต่อ 2494