MENU
Banner

ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Microelectronics Center:TMEC) เป็นศูนย์กลางของงานวิจัยและพัฒนาด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังเป็นโรงงานผลิตวงจรรวมแห่งแรกของประเทศไทย โดยเน้นตอบสนองความต้องการในการผลิตวงจรรวมต้นแบบ การฝึกอบรมสำหรับสถาบันการศึกษาและ ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งตรงตามจุดประสงค์หลักที่ต้องการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นแหล่งความรู้ และเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศต่อไป โดยมีเป้าหมายเพื่อติดตั้งสายการผลิตและดำเนินการผลิตวงจรรวมเพื่อประยุกต์ใช้งานเฉพาะด้าน (Application-Specific Integrated Circuit:ASIC) ระดับ 0.5 ไมครอน อีกทั้งยังมีเป้าหมายในการสร้างบุคลากรและปูพื้นฐานด้านเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยให้ทัดเทียมระดับสากล และเป็นรากฐานในการพัฒนาสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอนาคต

วิสัยทัศน์

พันธมิตรร่วมทางที่ดี ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคอาเซียน

พันธกิจ

 1. พัฒนาอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ
 2. การพัฒนาบุคลากรที่มีพื้นฐานขั้นสูงด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและอุตสาหกรรมทั่วประเทศ
 3. การพัฒนาองค์ความรู้ สร้างผลงานวิจัยและพัฒนา ให้ครอบคลุมสาขาต่างๆ ของไมโครอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานวิจัย / บทความตีพิมพ์

 • Improving Sensitivity of p-n Junction Temperature Sensor by Carrier Lifetime Modification
 • Oxygen Control on Nanocrystal-AlON Films by Reactive Gas-Timing Technique R.F. Magnetron Sputtering and Annealing Eff
 • Extraction of Defect in Doping Silicon Wafer by Analyzing the Lifetime Profile Method
 • An extreme change in structural and optical properties of indium oxynitride deposited by reactive gas-timing RF magne
 • High-dielectric constant AlON prepared by RF gas-timing sputtering for high capacitance density

ผลิตภัณฑ์

topic
 • ระบบเซ็นเซอร์เพื่อการเกษตร (เกษตรยุคใหม่) ปัจจุบันอุตสาหกรรมหลายๆ ด้าน มีการใช้อุปกรณ์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเซ็นเซอร์ต่างๆ มาช่วยทำให้การผลิตเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งได้ใช้เซ็นเซอร์มาช่วยทำให้เกิดระบบอัจฉริยะที่สามารถประเมินผลและควบคุมตนเองได้ด้วยการส่งและรับข้อมูลต่างๆ จากทุกสิ่งที่เชื่อมต่อเข้าหากัน หรือ IOT (Internet Of Things) ซึ่ง TMEC ได้ร่วมพัฒนาและวิจัยเซ็นเซอร์ Ion Sensitive Field Effect Transistor (ISFET หรือ เซนเซอร์ที่ใช้วัดความเข้มข้นของไอออนของสารเคมี) Pressure Sensor (เซ็นเซอร์วัดความดัน) Humidity Sensor (เซ็นเซอร์วัดความชื้น) Solar Tracker Sensor (เซ็นเซอร์ตามหาแสงอาทิตย์) เป็นต้น
topic
 • หัววัดความชื้นในอากาศ (Humidity Sensor) Humidity Sensor ผลิตโดยเทคโนโลยี CMOS มาตรฐาน ที่สามารถผลิตได้เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย โดยคุณสมบัติและคุณภาพของอุปกรณ์ที่ผลิตโดยเทคโนโลยี CMOS นี้ จะมีความทนทาน ความแม่นยำ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีที่ต่ำกว่า รวมถึงสามารถออกแบบอุปกรณ์ให้เหมาะสำหรับการใช้วัดค่าความชื้นสัมพัทธ์อากาศ หรือสามารถปรับใช้วัดค่าความชื้นแบบต่างๆ ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในหลายๆรูปแบบในประเทศไทย
topic
 • Solar Tracker Sensor เป็นการนำ pnp โฟโตทรานซิสเตอร์มาต่อกันเป็นอาเรย์ โดยใช้ติดตั้งเข้ากับแผงโซล่าเซลล์ หรือระบบทำความร้อนจากแสงอาทิตย์ เพื่อปรับมุมของระบบเหล่านั้นให้ตั้งฉากกับดวงอาทิตย์ ซึ่งจะส่งผลให้ได้พลังงานเอาท์พุทสูงสุดอยู่เสมอ
topic
 • ISFET (Ion-Sensitive Field Effect Transistor) เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีกระบวนการผลิต CMOS โดยหลักการทำงานพื้นฐานอุปกรณ์ ISFET เมื่อต่อร่วมกับขั้วไฟฟ้าอ้างอิง Ag/AgCl จากภายนอก สามารถตรวจวัดปริมาณไฮโดรเจนไอออนหรือค่าพีเอชได้ทันที
topic
 • เซ็นเซอร์ตรวจวัดความดัน (Pressure Sensor) เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดความดันของก๊าซหรือเหลว โดยเซ็นเซอร์จะส่งสัญญาณทางไฟฟ้าที่มีความสัมพันธ์กับความดัน สำหรับเซนเซอร์ของ TMEC คือ รุ่น TMPSI เป็นเซนเซอร์ที่มีโครงสร้าง แบบ piezo-resistive micro-machine pressure sensor ซึ่งมีความแม่นยำสูง และการตอบสนองเป็นเชิงเส้นดี สามารถวัดระดับแรงดันได้ในช่วง 0-10 bars และ 0-15 bars

การให้บริการ

 • บริการสร้างฟิล์มโลหะอลูมินั่มด้วยเทคนิคสปัตเตอริ่ง
 • บริการสร้างฟิล์มบางด้วยเทคนิคแอลพีซีวีดี
 • บริการสร้างฟิล์มบางด้วยเทคนิคพีอีซีวีดี
 • บริการสร้างฟิล์มบางด้วยเทคนิค Thermal Oxidation
 • บริการยิงฝังไอออนด้วยเครื่อง Ion Implanter
 • บริการวิเคราะห์สมบัติทางวัสดุ (Materials Characterization)
 • บริการวิเคราะห์หาจุดบกพร่องบนวงจรรวม
 • บริการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติทางไฟฟ้าของแผ่นวงจรรวม
 • บริการรับจ้างวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตวงจรรวมและเซนเซอร์
 • บริการผลิตกระจกต้นแบบลวดลายวงจร
 • บริการโปรแกรมออกแบบวงจรรวมและระบบการจำลองแบบโครงสร้างวงจร
 • บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์

ผู้บริหาร

ดร.อัมพร โพธิ์ใย
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์

ติดต่อ

ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์
51/4 หมู่ 1 ตำบลวังตะเคียน
อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
email : info-tmec[at]nectec.or.th
โทรศัพท์ : 0 3885 7100-9
โทรสาร : 0 3885 7175
http://tmec.nectec.or.th
tmec

วันที่เผยแพร่ 4 ตุลาคม 2559 14:50