MENU
Banner

ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์

อิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ (Printed Electronic: PE) หรือ อินทรีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Organic Electronics) เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพิมพ์มาใช้สร้างวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยใช้พลาสติกนำไฟฟ้าหรือโมเลกุลอินทรีย์ เกิดกระบวนการใหม่ในการประกอบอุปกรณ์รวมถึงคุณสมบัติใหม่ ซึ่งทำให้เกิดการประยุกต์ใช้งานได้มากขึ้นจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ เนคเทคได้ผลักดันให้เกิดงานวิจัยเกี่ยวกับหมึกนำไฟฟ้าผสมกราฟีนเป็นรายแรกของโลกที่นำไปใช้ในกระบวนการ Printed Electronics และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ภาคเอกชน ต่อมาเกิดการรวมตัวของกลุ่มนักวิจัยจากศูนย์แห่งชาติทั้ง 4 ศูนย์ และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับภาคเอกชนจำนวนหนึ่ง จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ หรือ Thailand Organic and Printed Electronics Innovation Center (TOPIC) เป็นศูนย์เสมือน (Virtual) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555โดยการสนับสนุนของเนคเทคเพื่อรวมเครือข่ายการทำงานระหว่างภาครัฐ และเอกชน มีห้องปฏิบัติการ และบริการทางเทคนิค เพื่อบริการแก่ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการให้คำปรึกษาในการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ด้วยหมึกอิเล็กทรอนิกส์ หรือหมึกนำไฟฟ้า นอกจากนี้ ไทยยังได้เปิดตัวเองสู่เวทีโลก โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ Organic Electronics Association หรือ OE-A ซึ่งเป็นสมาคมด้านอิเล็กทรอนิกส์และอินทรีย์ระดับโลกเพื่อสร้างเครือข่ายกับกลุ่มสมาชิกของ OE-A ที่มีอยู่ทั่วโลก ทำให้ไทยมีฐานข้อมูล และเครือข่ายการพัฒนางานวิจัยที่กว้างมากขึ้น

วิสัยทัศน์

เป็น One-Stop-Service และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อพัฒนาเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรม O&PEและยกระดับความสามารถบุคลากรวิจัยด้าน O&PE ในภาครัฐและเอกชน

พันธกิจ

 • เป็นหน่วยงานภายใต้เนคเทคที่มีความคล่องตัวในการตัดสินใจ มี Business process ที่สอดคล้องกับการทำงานของอุตสาหกรรม เพื่อสร้างผลกระทบต่อภาคการผลิตและบริการมากขึ้นและรวดเร็วขึ้น
 • เน้นการทำ Applied Research, Translational research เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตและบริการ โดยอาจใช้กลยุทธิ์ In- sourcing และ Out- sourcing ของ คน เทคโนโลยี เครื่องมือ และ กระบวนการ ทั้งในระดับประเทศหรือระดับ region เพื่อเติมเต็ม Value chain โดยเทคโนโลยีที่ดำเนินการสามารถนำไปสู่ product มากกว่า 1 product
 • การดำเนินการเน้นการเกิดอุตสาหกรรมใหม่ สินค้าใหม่ เทคโนโลยีใหม่ บริษัทใหม่ที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประเทศมากกว่าการสร้างรายได้และผลกำไร
 • มีกลไกการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่ไม่ซับซ้อน มี Incentives สำหรับเครือข่าย และกลุ่มอุตสาหกรรมที่ทำงานร่วมกันเพื่อกระตุ้นในการนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางและรวดเร็ว
 • มีการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมในลักษณะ Consortium คล้ายกับ OE-A

เทคโนโลยีหลัก

มีการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Printed Electronics) โดยเน้น

 1. กระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรม O&PE ในประเทศไทย โดยอาจเป็นการ Transform หรือเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือเกิดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีใหม่ขึ้นในประเทศไทย
 2. เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ของประเทศ เรื่อง R&D, Demonstration, วิเคราะห์ ทดสอบ, Standardization ทำหน้าที่เป็นศูนย์วิจัยค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ และให้คำปรึกษาทางด้านการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์
 3. พัฒนาและยกระดับความสามารถบุคลากรวิจัยด้าน O&PE ในภาครัฐและเอกชน

ผลงานเด่น

topic
 • การวิจัยด้านสาร OLED
 • การวิจัยด้านหมึกพิมพ์ผสมกราฟีน
 • การวิจัยด้านอิเล็กโตรโครมิก
 • การวิจัยและพัฒนาต้นแบบเชิงพาณิชย์เคร่ืองตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วและพกพา และการนําไปใช้ขยายผลในอุตสาหกรรม อาหาร (สวก): Printed Biosensors
 • การสังเคราะห์วัสดุใหม่นาโนกราฟินที่มีโครงสร้างแบบสามมิติ สำหรับการใช้งานด้านไฟฟ้าเคมี (วช): Printed Supercapacitor
 • Printed Electroluminescence Lighting and Circuit Drive Design for Automotive Application (บ. Thai Summit Harness ): Printed EL

ติดต่อ

ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (TOPIC)
ชั้น 5 โซน D อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
email: topic[at]nectec.or.th
topic

วันที่เผยแพร่ 4 ตุลาคม 2559 14:43