กลองเส็งสัญญาณรวมพลัง
ภูมิหลัง
การเส็งกลอง
ขั้นตอนการทำกลองเส็ง
กลองเส็งกับการ
ปรับเปลี่ยนทางสังคม

กลองเส็งกับภูมิปัญญาชาวบ้าน
การเก็บรักษากลองเส็ง
ประเพณีการเส็งกลอง
ความเชื่อเกี่ยวกับกลอง
นิทานที่เกี่ยวข้อง
โฉลกกลอง
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
นิยามศัพท์เฉพาะ
แหล่งข้อมูล

คณะผู้จัดทำ


กลองเส็ง เป็นกลองสองหน้า ตัวกลองทำด้วยไม้ประดู่ หุ้มด้วยหนัง ดึงให้ตึงด้วยเชือกหนัง เสียงดังมาก การปรับเสียงจะปรับให้มีเสียงกังวาลมากที่สุด จะตีเป็นคู่ ในภาคอีสาน...
                                      More>>>
:: SCHOOLNET
:: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

:: เครือข่ายกาญจนาภิเษก
:: สแกนไวรัสผ่านเว็บ
:: ดิกชันนารีออนไลน์
:: โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
:: จังหวัดชัยภูมิ
:: สนง.ตำรวจแห่งชาติ


:: เทคนิคเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ::

:: เทคนิคการเขียนโฮมเพจ
:: ความรู้เรื่อง IT
:: เทคโนโลยี
:: นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่...
:: ซีเอ็ดบุ๊กเซนเตอร
:: สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์
:: Sanook
:: Google


:: ข่าว ::

:: ไทยรัฐ
:: เดลินิวส์
:: ข่าวสด
:: กรุงเทพธุรกิจ
:: ฐานเศรษฐกิจ
:: อ.ส.ม.ท.
:: Bankok Post
:: ThaiPost
:: มติชน


กลองเป็นเครื่องดนตรีที่สำคัญ ซึ่งมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างยิ่ง ทั้งนี้จะเห็นได้จากการบรรเลงหรือการฟ้อนรำ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิธีกรรม หรือการบันเทิง ก็มักจะมีกลองเป็นเครื่องตีกำกับจังหวะอยู่เสมอ นอกจากนั้น กลองยังเป็นเครื่องตีบอกสัญญาณ เพื่อใช้ในสถานการณ์ต่างๆ...
                                       More>>>
 

ในการทำกลองเส็ง ช่างทำกลองจะต้องเป็น
บุคคลที่มีความรู้ในกระบวนการต่างๆ
เป็นอย่างดี อันได้แก่รูปแบบของกลอง
เทคนิคในการทำกลอง ตลอดจนความ
เชื่อเรื่องโชคลางต่างๆ ที่มีส่วนสัมพันธ
์กับกลองเส็ง ดังนั้นจึงต้องอาศัยข้อมูล
ต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเตรียมที่
จะทำกลองให้สมบูรณ์
...
                                       More>>>

-------------------------------------------------------------------------

กลองเส็งสัญญาณรวมพลัง | ภูมิหลัง | การเส็งกลอง | ขั้นตอนการทำกลองเส็ง |
กลองเส็งกับการปรับเปลี่ยนทางสังคม
| กลองเส็งกับภูมิปัญญาชาวบ้าน |
ความเชื่อเกี่ยวกับกลอง | การเก็บรักษากลองเส็ง | ประเพณีการเส็งกลอง |
นิทานที่เกี่ยวข้อง | โฉลกกลอง | การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม |
นิยามศัพท์เฉพาะ | แหล่งข้อมูล |
-------------------------------------------------------------------------

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 372 ก ถนนบรรณาการ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
---------------------------------------------------
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : dlnes027@schoolnet.thai.gov.net
update : 5/01/2004


Disclaimer