กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เยี่ยมชม เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) และศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

Facebook
Twitter

[26 เมษายน 2565] กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมชม เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ศูนย์กลางนวัตกรรมของ EEC และศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ณ วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง โดยมีธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พันธมิตรของ SMC เข้าร่วมหารือเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองการดำเนินงานเพื่อพัฒนาด้านอุตสาหกรรม และร่วมหารือกิจกรรมความร่วมมือในระยะต่อไป