อยุธยากล๊าส อินดัสทรี เครือ BGC เดินหน้าต่อยอด IDA Platform เพื่อวิเคราะห์ภาพรวมพลังงาน

อยุธยากล๊าส อินดัสทรี เครือ BGC เดินหน้าต่อยอด IDA Platform เพื่อวิเคราะห์ภาพรวมพลังงาน

SMC ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร Master of Engineering in Cyber Physical System จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร Master of Engineering in Cyber Physical System จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้บริหารเนคเทค สวทช. ต้อนรับคณะที่ปรึกษาฯ SMC เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC Learning Center)

ผู้บริหารเนคเทค สวทช. ต้อนรับคณะที่ปรึกษาฯ SMC เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC Learning Center)

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) เข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (CSOC)

📌ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) เข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (CSOC) ในวันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 9:00-13:00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 20B อาคารเบญจจินดา

SMC ต้อนรับและร่วมประชุมหารือความร่วมมือแบบ Hybrid ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยแห่งมหานครโตเกียว (Tokyo SME Support Center) และ Japan Electric Measuring Instruments Manufacturers’ Association: JEMIMA

SMC ต้อนรับและร่วมประชุมหารือความร่วมมือแบบ Hybrid ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยแห่งมหานครโตเกียว (Tokyo SME Support Center) และ Japan Electric Measuring Instruments Manufacturers’ Association: JEMIMA

สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai subcon) เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai subcon) เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

SMC ต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อํานวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

SMC ต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อํานวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สวทช.

SMC ต้อนรับคณะผู้แทนจากบริษัท ไอคิวบ์ จำกัด

SMC ต้อนรับผู้บริหารและผู้แทนจากบริษัท ไอคิวบ์ จำกัด ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยังยืน (SMC Learning Center) และประชุมหารือแนวทางความร่วมมือ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องปทุมมา อาคารเนคเทค สวทช.

SMC ต้อนรับคณะผู้แทนจากBossard (Thailand) Limited

คณะผู้แทน จากบอสสาร์ด (ประเทศไทย) ได้เข้าเยี่ยมชมเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) และศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ณ วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง และได้ร่วมหารือในส่วนของ Smart Warehouse for Smart Factory Platform และ UNAI Platform (แพลตฟอร์มอยู่ไหน)

ส่อง Roadmap ยกระดับอุตสาหกรรมสู่ Smart Factory “Daisin” นำ IDA Platform ช่วยยกระดับกระบวนการผลิต

ไดซินได้ร่วมเป็นหนึ่งในโรงงานนำร่องใช้งาน IDA Platform แพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม (Industrial IoT and Data Analytics Platform) เพื่อเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการไปสู่เป้าหมาย Smart Factory