ชุดทดลองระบบควบคุมอัตโนมัติ และ IIoT ในงานอุตสาหกรรม (Industrial Automation Training System)

Facebook
Twitter

ภาพรวมของ Industrial Automation Training System จำลองการทำงานการประกอบชิ้นงานแบบอัตโนมัติเพื่อเรียนรู้ระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ ของ Industry 4.0 ในแต่ละสถานี

1. ระบบจ่ายชิ้นงาน (Distributing)

ระบบจ่ายชิ้นงาน (Distributing) ทําหน้าที่จ่ายชิ้นงานประเภทต่างๆ ไปยังสถานีจําแนก 

องค์ประกอบ 

 • Ejecting Double Action Cylinder with Lead Sensor
 • Rotary Cylinder with Lead Sensor
 • Parallel Gripper with Lead Sensor
 • Double and Single Solenoid Valve
 • Embedded Controller PLC IEC61131-3
 • Ethernet and EtherCAT Interface
 • HMI Monitor Touch Screen 7 inch Full Color

2. ระบบจําแนกชิ้นงาน (Classifying)

ระบบจําแนกชิ้นงาน (Classifying) ทําหน้าที่จําแนกชนิดชิ้นงานตามสี ด้วยเซนเซอร์ 4 ประเภท ได้แก่ (1) Capacitive sensor (2) Flat type Proximity sensor (3) Fiber Optic Sensor (4) และวัดขนาดด้วย Rectilinear Transducer sensor

องค์ประกอบ 

 • Transfer Double Action Rod less Cylinder with Lead Sensor 
 • Lifting Double Action Rod less Cylinder with Lead Sensor 
 • Ejecting Double Action Rod less Cylinder with Lead Sensor 
 • Testing Double Action Guide Cylinder with Lead Sensor 
 • Double and Single Solenoid Valve 
 • Capacitive sensor, Inductive Sensor, Optical Sensor, Linear Transducer
 • Embedded Controller PLC IEC61131-3 
 • Analog input Potentiometer measurement
 • Ethernet and EtherCAT Interface 
 • HMI Monitor Touch Screen 7 inch Full Color

3. ระบบประกอบชิ้นงาน (Assembling)

ระบบประกอบชิ้นงาน (Assembling) ทําหน้าที่ประกอบชิ้นส่วน

องค์ประกอบ 

 • Linear Transfer DC GearBox Motor
 • Magazine And Eject Double Action Cylinder 
 • Clamping Double Action Cylinder with Lead Sensor
 • Parallel Gripper with Lead Sensor
 • Double and Single Solenoid Valve
 • Embedded Controller PLC IEC61131-3 -Ethernet and EtherCAT Interface
 • HMI Monitor Touch Screen 7 inch Full Color

4. ระบบจัดเรียงชิ้นงาน (Sorting)

ระบบจัดเรียงชิ้นงาน (Sorting) ทําหน้าที่จัดเรียงชนิดของชิ้นงานให้ถูกต้องด้วยการอ่าน QR Code

องค์ประกอบ 

 • Ejecting Double Action Cylinder with Lead Sensor 
 • Rotary Cylinder with Lead Sensor 
 • Parallel Gripper with Lead Sensor 
 • Transfer Double Action Rod less Cylinder with 4 position Lead Sensor 
 • Double and Single Solenoid Valve 
 • Embedded Controller PLC IEC61131-3 
 • Ethernet and EtherCAT Interface 
 • HMI Monitor Touch Screen 7 inch Full Color

5. ระบบประกอบชิ้นงานด้วยหุ่นยนต์ (Robot Assembly)

ระบบประกอบชิ้นงานด้วยหุ่นยนต์ (Robot Assembly) ทําหน้าที่ประกอบชิ้นงานด้วยหุ่นยนต์และตรวจสอบคุณภาพด้วย Vision camera

องค์ประกอบ 

 • Collaborative Robot Arm 6 DOF 
 • Rotary Cylinder with Lead Sensor 
 • Clamping Double Action Rod less Cylinder with Lead Sensor Screw Driver Double Action Guild Cylinder with Lead Sensor 
 • M8 Screw storage – Double and Single Solenoid Valve 
 • Embedded Controller PLC IEC61131-3 
 • Ethernet and EtherCAT Interface 
 • HMI Monitor Touch Screen 7 inch Full Color 
 • Vision Camera

6. ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ Automated Storage and Retrieval System (ASRS)

ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ Automated Storage and Retrieval System (ASRS) ทําหน้าที่จัดเก็บและส่งชิ้นงานด้วยรหัส QR Code

องค์ประกอบ 

 • AC Servomotor OCT 2 Axis (X,Y Aixs) 
 • Linear Ball Screw – Rotary Cylinder with Lead Sensor 
 • Z Axis Double Action Guild Cylinder with Lead Sensor 
 • Parallel Gripper with Lead Sensor 
 • Double and Single Solenoid Valve 
 • Embedded Controller PLC IEC61131-3 
 • EtherCat Terminal Servo Drive 50VDC 5A 
 • Ethernet and EtherCAT Interface 
 • TwinCAT2 NC PTP Motion Control 
 • HMI Monitor Touch Screen 7 inch Full Color

7. ระบบจ่ายและเก็บคืนชิ้นงาน (Loading and Unloading)

ระบบจ่ายและเก็บคืนชิ้นงาน (Loading and Unloading) ทําหน้าที่ส่งชิ้นงานและบันทึกการเบิกจ่าย

องค์ประกอบ 

 • Ejecting Double Action Cylinder with Lead Sensor 
 • Rotary Cylinder with Lead Sensor 
 • Parallel Gripper with Lead Sensor 
 • Transfer Double Action Rod less Cylinder with Lead Sensor 
 • Double and Single Solenoid Valve 
 • Embedded Controller PLC IEC61131-3 
 • Ethernet and EtherCAT Interface 
 • HMI Monitor Touch Screen 7 inch Full Color

8. ระบบสายพานลำเลียง (Conveyor)

ระบบสายพานลำเลียง (Conveyor) ทําหน้าที่รับและลําเลียงชิ้นงานไปยังสถานีต่างๆ ตามที่โปรแกรมกําหนด สามารถส่งถ่ายชิ้นงานถึงกันด้วยระบบ Transfer Slide Cylinder

องค์ประกอบ 

 • 4 DC MOTOR . 4 point Stopper 
 • Stopper Cylinder with Lead Sensor 
 • Optical Sensor detecting 
 • 2 Transfer Double Action Rod less Cylinder with Lead Sensor 
 • Double and Single Solenoid Valve 
 • Embedded Controller PLC IEC61131-3 
 • Ethernet and EtherCAT Interface 
 • HMI Monitor Touch Screen 7 inch Full Color

9. SCADA Monitoring and Database, OEE, IOT

 • SCADA ทำหน้าที่แสดงผลและรับคำสั่งควบคุมการผลิต 
 • OEE ทำหน้าที่วัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร