Publications

Patents

สิทธิการประดิษฐ์ที่มีการยื่นจดภายในประเทศ

เครื่องควบคุมการยกยอ
2001005472

ระบบประมาณค่ามุมใบข้าวโดยใช้ข้อมูลภาพสามมิติ และกระบวนการดังกล่าว
 2001005570

อุปกรณ์ยืดระยะเวลาทำความสะอาดหัววัดปริมาณแก๊สที่ละลายในของเหลว
2001005716

อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิหลายวัตถุพร้อมกันแบบไม่สัมผัสและกระบวนการดังกล่าว
2001006152

ระบบจัดการอุปกรณ์คำนวณแบบเอดจ์ และกระบวนการดังกล่าว
2001006505

กระบวนการตรวจติดตามสมดุลของจุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ
2001006593

เครื่องจัดการพลังงานระหว่างชุดอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน
2101005422

ระบบเร่งความเร็วการคำนวณ การเรียนรู้เชิงลึกของหน่วยประมวลผลกลางด้วยอุปกรณ์เอฟพีจีเอ และวิธีการดังกล่าว
2101005548

อุปกรณ์ยึดมอเตอร์สำหรับล้อแบบซี่ลวด
2101005625

อุปกรณ์ช่วยขับเคลื่อนยานพาหนะแบบใช้มือเข็น
2101005677

ระบบประเมินความต้านทานโรคพืช และกระบวนการดังกล่าว
2101005897

ระบบการประมวลผลภาพสามมิติของรากพืช และกระบวนการดังกล่าว
2101005898

ระบบคัดแยกต้นพืชที่สัมผัสกันในพื้นที่ปลูก และกระบวนการดังกล่าว
2101005903

ระบบตรวจบันทึกภาพต้นพืชที่เกิดภาวะติดเชื้อ
2101006031

ระบบตรวจประเมินความเสียหายในต้นข้าว
2100106042

ระบบและวิธีการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า
2101006149

อนุสิทธิการประดิษฐ์ที่มีการยื่นจดภายในประเทศ

วิธีการควบคุมการไหลของน้ำร้อนผ่านแผงรับแสงอาทิตย์
 2003002369

เครื่องควบคุมการเติมอากาศในน้ำ
 2003002417

ระบบจำแนกระดับความรุนแรงของความผิดปกติในพืช
 2003002418

อุปกรณ์วัดปริมาณกระแสไฟฟ้า
 2003002544

ชาร์จเจอร์หรือแหล่งจ่ายกำลังงานที่มีการจัดการพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
 2101005892

กระบวนการประมวลผลภาพถ่ายในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มและระบบดังกล่าว
 2103002789

ระบบจัดลำดับการผลิตแบบปรับตัวได้
 2103002811