Mr.Darren Heng Vice President, Commercial (Thailand) จาก SIASUN AUTOMATION (S) PTE. LTD เข้าเยี่ยมชมเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) และศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

Facebook
Twitter

[20 พฤษภาคม 2565] Mr.Darren Heng Vice President, Commercial (Thailand) จาก SIASUN AUTOMATION (S) PTE. LTD. ได้เข้ามาเยี่ยมชม เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) และศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ณ วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง โดยมี ดร.รวีภัทร์ ผุดผ่อง ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมสมัยใหม่ สวทช. ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้ร่วมหารือเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองการดำเนินงานเพื่อพัฒนาด้านอุตสาหกรรม และร่วมหารือกิจกรรมความร่วมมือในระยะต่อไป