SMC ต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันไทย-เยอรมัน และ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

Facebook
Twitter
วันที่ 2 มิ.ย. 65 ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการเนคเทค และ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) นำทีมนักวิจัยให้การต้อนรับ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ที่ปรึกษาสถาบันไทย-เยอรมัน ในโอกาสเข้าพบและประชุมหารือแนวทางความร่วมมือศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC )พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การดำเนินงานและเยี่ยมชมผลงาน โดยมี นักวิจัยเนคเทค สวทช. ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยพัฒนา ได้แก่
  • เยี่ยมชมรถยนต์ดัดแปลง นำเสนอโดย ดร.ดวิษ กิระชัยวนิช หัวหน้าทีมวิจัยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (IPP)
  • นำเสนอ SQUAT & Hardware in the Loop ผลงานจากงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ทีมวิจัยมอเตอร์และการแปลงผันกำลังงาน นำเสนอโดย ดร. บุรินทร์ เกิดทรัพย์ นักวิจัย ทีมวิจัยมอเตอร์และการแปลงผันกำลังงาน (MAP)

ร่วมด้วย ดร. พรพรหม อธีตนันท์ รองผู้อำนวยการฝายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย ทีมวิจัยมอเตอร์และการแปลงผันกำลังงาน (MAP) และ ทีมวิจัยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (IPP) เข้าร่วมหารือและสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่จะดำเนินงานร่วมกันในอนาคต