SMC ต้อนรับผู้บริหาร และคณะจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

Facebook
Twitter
[22 มิถุนายน 2565] ผู้บริหาร และคณะจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 
นำโดย
  • พล.อ.เพิ่มศักดิ์ รอบจังหวัด / หน.สง.รองเลขาธิการ กอ.รมน.
  • พล.อ.อรชัย บุญสุขจิตเสรี / ที่ปรึกษา สจร.กอ.รมน.
  • พล.ต.ดนัยวัฒนา รุ่งอุทัย / ผอ.ศูนย์การศึกษาและวิทยาการด้านความมั่นคง
  • พล.ต.ยรรยง แสงฮาด / หน.สง.รองเลขาธิการ กอ.รมน.
  • พล.ต.อนุชา สังฆสุวรรณ / รอง ผอ.สบค.กอ.รมน.

ได้เข้ามาเยี่ยมชมเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) และศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ณ วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง โดยมี ดร.รวีภัทร์ ผุดผ่อง ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมสมัยใหม่ สวทช. และ ดร.สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ วิศวกรอาวุโส ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS) กลุ่มวิจัยไอโอทีและระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม (IIARG) เนคเทค สวทช. ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้ร่วมหารือเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองการดำเนินงานเพื่อพัฒนาด้านอุตสาหกรรม และร่วมหารือกิจกรรมความร่วมมือในระยะต่อไป