SMC ต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อํานวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

Facebook
Twitter

[8 ส.ค. 65] ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการเนคเทค และ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) นำทีมนักวิจัยเนคเทค สวทช. ร่วมต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อํานวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สวทช. พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อํานวยการ สวทช. และคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ

เนคเทคร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้านเกษตร, Industry 4.0 และ กลุ่มเครื่องมือแพทย์ ดังนี้

  • กลุ่มวิจัยพัฒนาสู่ Industry 4.0

การดำเนินงานศูนย์ SMC , i4.0 Index , CVDEV โดย ดร.พนิตา รองผู้อำนวยการเนคเทค และ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

การดำเนินงานศูนย์ทรัพยากรการคำนวณขั้นสูง  โดย ดร.ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล นักวิจัยอาวุโส ThaiSC
AI for Thai 
โดย ดร.กริช นาสิงห์ขันธุ์ นักวิจัย หัวหน้างานยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (LTSS)

  • กลุ่มเทคโนโลยีด้านการเกษตร

Sensor  โดย ดร.วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC)
WiMaRC  โดย ดร.โอภาส ตรีทวีศักดิ์ นักวิจัย ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล (DAT)
Plant Screening  โดย ดร.ธีระ ภัทราพรนันท์ หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล (DAT)
Aqua-IoT  โดย คุณเสกสรรค์ ศาสตร์สถิตย์ นักวิจัย ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล (DAT)
ไลน์บอทโรคข้าว  โดย ดร.วศิน สินธุภิญโญ นักวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ (IPU)

  • กลุ่มเครื่องมือแพทย์

แนะนำภาพรวมผลงานวิจัย DentiiScan, BodiiRay S, BodiiRay R, MiniiScan, ซอฟต์แวร์ช่วยวางแผนรากฟันเทียม
โดย ดร.เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี หัวหน้าทีมวิจัย ดร.วลิตะ นาคบัวแก้ว และ ทีมวิจัยระบบสร้างภาพทางการแพทย์ (MIS)
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED)