SMC เนคเทค สวทช. ต้อนรับคณะผู้แทนบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

Facebook
Twitter
ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการเนคเทค และ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ให้การต้อนรับคณะผู้แทนบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โอกาสเข้าพบและประชุมหารือแนวทางความร่วมมือเนคเทค สวทช. พร้อมด้วย ดร.ดวิษ กิระชัยวนิช หัวหน้าทีมวิจัยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ดร.บุรินทร์ เกิดทรัพย์ นักวิจัย ทีมวิจัยมอเตอร์และการแปลงผันกำลังงาน คุณณัฏฐวัชช์ รุ่งเสถียรธ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต สวทช. และ คุณสรวิศ วณิชอนุกูล นักวิเคราะห์ฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ สวทช. ร่วมต้อนรับ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 65 ณ ห้องปทุมมา อาคารเนคเทค สวทช.
 
ดร.พนิตา ได้สรุปภาพรวมผลงานวิจัย EV เนคเทค สวทช. และแนะนำการให้บริการทดสอบคุณสมบัติและประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนโดยใช้ระบบไฟฟ้าเป็นหลัก (Electric vehicle) รวมถึงแผนงานด้านการทดสอบชิ้นส่วนในยานยนต์ไฟฟ้า ในปี 65 เปิดให้บริการบางส่วน และ กลางปี 66 เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ
 
นักวิจัยเนคเทค สวทช. ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยพัฒนา ได้แก่ 
  • เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทีมวิจัยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (IPP) และนำชมรถยนต์พลังงานไฟฟ้า โดย ดร.ดวิษ กิระชัยวนิช หัวหน้าทีมวิจัย IPP
  • เยี่ยมชมงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์ (SEPT) นำเสนอ SQUAT & Hardware in the Loop โดย ดร.พนิตา เมนะเนตร นักวิจัยทีม SEPT

การประชุมหารือในครั้งนี้ทางคณะฯ มีแนวทางความร่วมมือโดยมีประเด็นดังต่อไปนี้ การจัดฝึกอบรมเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าเบื้องต้นให้กับทางคู่ค้าของบริษัท Mercedes Benz , ขอเชิญทีมวิจัยเข้าเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์ บริษัทธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด , ติดตามผลเรื่องแบตเตอรี่ และหารือเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการทำยานยนต์ไฟฟ้า