ผู้บริหารเนคเทค สวทช. ต้อนรับคณะที่ปรึกษาฯ SMC เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC Learning Center)

Facebook
Twitter
ผู้บริหารเนคเทค สวทช. ต้อนรับคณะที่ปรึกษาฯ SMC เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC Learning Center)
14 ก.ย. 65 คณะที่ปรึกษาศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน SMC นำโดย รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดร.ศุภกร สิทธิไชย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล คุณไชยศ เพียนจันทร์ สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) คุณอภิรดี ขาวเธียร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และคณะ เข้าเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน SMC โดยมี ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการเนคเทค และผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ให้การต้อนรับพร้อมทั้งนักวิจัยเนคเทค และ ดร.พรพรหม อธีตนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับ
คณะที่ปรึกษาฯ เข้าเยี่ยมชมระบบต่าง ๆ ภายในศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC Learning Center) ได้แก่
• โรงงานแห่งการเรียนรู้ดิจิทัลลีน นำเสนอโดย คุณเอกชาติ หัตถา นักวิจัยทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS)
• ระบบชุดสาธิตการเชื่อมต่อและการทำงานเครื่องจักรด้วย IIoT นำเสนอโดย คุณชำนาญ ปัญญาใส นักวิจัยทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS)
• ระบบชุดสาธิตการเชื่อมต่อและการทำงานเครื่องจักรด้วย IIoT นำเสนอโดย ดร.พนิตา รองผู้อำนวยการเนคเทค
• ชุดทดสอบมอเตอร์และระบบส่งกำลัง นำเสนอโดย คุณสุรพันธ์ ทองรังสี วิศวกรอาวุโสทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS)
• อุปกรณ์ตรวจวัดสุขภาพมอเตอร์ Smart Sensor นำเสนอโดย คุณวรวิทย์ จันทร์สีหราช ผู้จัดการศูนย์บริการงานวิศวกรรม สวทช. (NFEC)
• mcTEST แท่นทดสอบวัดคุณสมบัติมอเตอร์ และ HIL การทดสอบซอฟต์แวร์และการให้บริการ Hardware in the loop นำเสนอโดย ดร.บุรินทร์ เกิดทรัพย์ นักวิจัยทีมวิจัยมอเตอร์และการแปลงผันกำลังงาน (MAP)
• รถยนต์ดัดแปลงและอุปกรณ์ในการดัดแปลง (EV Conversion kit) นำเสนอโดย ดร.ดวิษ กิระชัยวนิช หัวหน้าทีมวิจัยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (IPP)
ในโอกาสนี้ ดร.พนิตา ได้นำเสนอความก้าวหน้าและแผนการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) และร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในระยะต่อไป