Karakuri Kaizen ทางเลือกเพื่อการปรับปรุงสายการผลิต

การนำหลักการ Karakuri Kaizen มาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบอัตโนมัติ สามารถตอบสนองต่อนโยบายการผลิตที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยใช้หลักการของกลไกต่างๆ และแรงในการขับเคลื่อน