สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai subcon) เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

Facebook
Twitter
สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai subcon) เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)
 
19 สิงหาคม 2565 ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) นำโดย ดร.พรพรหม อธีตนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วยนักวิจัย และเจ้าหน้าที่ SMC ให้การต้อนรับคณะกรรมการและสมาชิกจากสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai subcon) ที่ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC Learning Center) ณ อาคารเนคเทค Pilot Plant เพื่อรับทราบการดำเนินงานและเยี่ยมชมระบบต่างๆ ภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้แก่
🔺โรงงานแห่งการเรียนรู้ดิจิทัลลีน
🔺ระบบชุดสาธิตการเชื่อมต่อและการทำงานเครื่องจักรด้วย IIoT
🔺ระบบควบคุมอัตโนมัติและ IIoT ในงานอุตสาหกรรม
🔺ชุดทดสอบมอเตอร์และระบบส่งกำลัง