มศอ. ๑๐๐๕.๓.๑-๒๕๖๔

มาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ เล่ม ๓ ระบบรู้จำ ส่วนที่ ๑ ระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ

ปัจจุบันระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอได้มีการนำมาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น หรือแสดงภาพวิดีโอย้อนหลังเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการนำมาใช้งานด้านการจราจรของประเทศไทยเพื่ออ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะบนท้องถนน ในการจัดหาระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะจำเป็นต้องคำนึงถึงสมรรถนะในการทำงาน แต่หลักเกณฑ์การพิจารณานั้นยังไม่มีการกำหนดให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้ทำแต่ละรายมีวิธีการทดสอบสมรรถนะที่แตกต่างกัน และการทดสอบสมรรถนะไม่ได้คำนึงถึงระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะที่นำเข้ามาใช้งานในประเทศไทย ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถนำข้อมูลสมรรถนะของระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะที่ผู้ทำระบุมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อจัดหาระบบที่เหมาะสมต่อการใช้งานได้

ด้วยเหตุนี้จึงได้กำหนดมาตรฐานนี้ขึ้นสำหรับวัดสมรรถนะการอ่านป้ายทะเบียนของระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะให้เป็นในแนวทางเดียวกัน เพื่อใช้อ้างอิงต่อไป

กดเพื่อดาวน์โหลด มศอ. ๑๐๐๕.๓.๑-๒๕๖๔ มาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ เล่ม ๓ ระบบรู้จำ ส่วนที่ ๑ ระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ