มศอ. ๔๐๑๒.๒.๑-๒๕๖๔

มาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เมตาดาตาสำหรับข้อมูลเมืองอัจฉริยะ เล่ม ๒ ระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ ส่วนที่ ๑ ระบบจัดการวิดีโอ

“ระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ” เป็นฟันเฟืองหนึ่งที่มีความสำคัญต่อเมืองอัจฉริยะ เป็นดัชนีในการชี้วัดถึงความปลอดภัยและการจราจรของเมืองอัจฉริยะ ดังนั้นข้อมูลภายในระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอจึงเป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องจัดเก็บ ใช้งานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระหว่างระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอและระบบอื่น ๆ ภายในเมืองอัจฉริยะ ส่วนประกอบที่สำคัญของระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ คือ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดและระบบจัดการวิดีโอ ซึ่ง ปัจจุบันมีผู้ผลิตและให้บริการจำนวนมาก แต่มีการกำหนดเมตาดาตาที่แตกต่างกันไป ทำให้เป็นอุปสรรคในการจัดเก็บเพื่อการใช้งาน การแลกเปลี่ยนข้อมูล และอาจทำให้มีความยุ่งยากในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประมวลผล

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งมีหน่วยวิจัยที่มีองค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำหนดมาตรฐานระดับชาติ เห็นควรกำหนดมาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เมตาดาตาสำหรับข้อมูลเมืองอัจฉริยะ เล่ม ๒ ระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ ส่วนที่ ๑ ระบบจัดการวิดีโอ เพื่อใช้เป็นแนวทางอ้างอิงเดียวกันในการกำกับข้อมูล ต่อไป

กดเพื่อดาวน์โหลด มศอ. ๔๐๑๒.๒.๒-๒๕๖๔ มาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เมตาดาตาสำหรับข้อมูลเมืองอัจฉริยะ เล่ม ๒ ระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ ส่วนที่ ๒ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด