ศอ. ๒๐๐๑.๕ – ๒๕๕๘

วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาพแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๕ ความสั่นสะเทือนและการตกกระแทก

เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ ที่เหมาะสมต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมปกติของประเทศไทย โดยไม่จำเป็นต้องมีควบคุมสภาพแวดล้อมเพิ่มเติม จึงได้มีการจัดทำเอกสารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินี้ขึ้น สำหรับประเมินความทนทานต่อสภาพแวดล้อมด้านความสั่นสะเทือนและการตกกระแทกของบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อใช้อ้างอิงต่อไป

กดเพื่อดาวน์โหลด เอกสารอ้างอิง วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาพแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๕ ความสั่นสะเทือนและการตกกระแทก