เปิดให้บริการเว็บไซต์สำหรับเผยแพร่มาตรฐานและเอกสารอ้างอิง ของ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ