การรับฟังข้อคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐานระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการรับฟังข้อคิดเห็น (ร่าง) “มาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง”

 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยคณะกรรมการวิชาการมาตรฐานระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ได้ทบทวน
๑.(ร่าง) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เล่ม 1 ข้อกำหนด
[(ร่าง) มาตรฐาน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เล่ม ๑ ข้อกำหนด ฉบับแก้ไข ปี ๒๕๖๐]
๒.(ร่าง) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เล่ม ๒ แนวทางในการจัดทำและตรวจสอบ
ให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีความเหมาะสมกับสภาพการใช้งานและสภาวะการปัจจุบัน
ศูนย์ฯ ขอเรียนเชิญผู้แทนหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับ (ร่าง) มาตรฐานดังกล่าว เข้าร่วมการรับฟังข้อคิดเห็น ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องรัชดา ๒ อาคารโรงแรม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ๒๓๗ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
หากท่านหรือหน่วยงานใดประสงค์จะเข้าร่วมการับฟังข้อคิดเห็น โปรดกรอกรายละเอียดชื่อผู้แทนในแบบตอบรับตามข้อ ๔ และส่งกลับไปยัง ศูนย์ฯ ภายในวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๖๔ ๖๘๘๙ หรือ E-mail: ecec@nectec.or.th
หากท่านหรือหน่วยงานมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) มาตรฐานดังกล่าว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมในการรับฟังข้อคิดเห็นครั้งนี้ได้ โปรดส่งข้อคิดเห็นมาได้ที่ E-mail: ecec@nectec.or.th จักขอบพระคุณยิ่ง

เอกสารแนบ

๑. (ร่าง) มาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เล่ม ๑ ข้อกำหนด ฉบับแก้ไข ปี ๒๕๖๐
๒. (ร่าง) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เล่ม ๒ แนวทางในการจัดทำและตรวจสอบ
๓. กำหนดการ
๔. แบบตอบรับ