มาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เล่ม ๑ ข้อกำหนด

ตามที่มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (พ.ร.บ.) และการประกาศ หลักเกณฑ์การเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ โดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในปีพุทธศักราช 2550 ที่กำหนดกฎเกณฑ์ในการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์และบทลงโทษนั้น ส่งผลให้ ผู้ให้บริการที่อยู่ในข่ายต้องจัดหาอุปกรณ์หรือระบบสำหรับจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ. เกิดความตื่นตระหนกและสับสนเนื่องจาก การขาดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง การกล่าวอ้างจากผู้ประกอบการถึงการได้รับการรับรองจากหน่วยงานทางราชการต่าง ๆ การไม่แน่ใจในการปฏิบัติและตีความของพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตรวจสอบหรือเกี่ยวข้อง ประเด็นทางเทคนิคที่ต้องตีความหรือทำตามได้ยากในทางปฏิบัติ เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้การรับและเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เป็นไปโดยชอบตามกฎหมายและหลักการที่ถูกต้อง ลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บไว้ รวมถึงการให้หลักเกณฑ์ในการเลือกเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับประเภทของบริการและเพียงพอสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องชัดเจนและเชื่อถือได้ จึงได้มีการจัดทำมาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ – เล่ม 1 ข้อกำหนด ในปีพุทธศักราช 2550

ต่อมาได้พิจารณาเห็นสมควรให้ทบทวนมาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินี้ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และมีความเหมาะสมกับสภาพการใช้งานในปัจจุบัน จึงได้ปรับปรุงโดยยกเลิกมาตรฐานเดิมและกำหนดมาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ – เล่ม 1 ข้อกำหนด ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ของราชการในปีพุทธศักราช 2560

มศอ. ๔๐๐๓.๑-๒๕๖๐ มาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เล่ม ๑ ข้อกำหนด

ไฟล์ มศอ. ๔๐๐๓.๑-๒๕๖๐