ร่างมาตรฐานที่กำลังดำเนินการ

ปัจจุบัน เนคเทค กำลังยกร่างมาตรฐานจำนวน 5 เรื่่อง ได้แก่

ร่างมาตรฐานสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 1 (ปรับปรุง)

ขอบข่าย ครอบคลุมการให้ความหมายและข้อกำหนดในการจัดทำสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (electronic publication, e-pub)

ร่างมาตรฐานรหัสอักษรเบรลล์คอมพิวเตอร์ภาษาไทย

ขอบข่าย ครอบคลุมการกำหนดรูปแบบการแสดงผลอักษรเบรลล์คอมพิวเตอร์ภาษาไทย เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ แนวทางอ้างอิง สำหรับการพัฒนาบริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เช่น เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ เครื่องจดบันทึกอักษรเบรลล์ โดยใช้เป็นแนวทางให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้โดยคนพิการทางการเห็น สำหรับรูปแบบการแสดงผลอักษรเบรลล์คอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ

ร่างมาตรฐานขนาดรูปร่างคนไทย

ขอบข่าย ครอบคลุมการกำหนดมิติกำหนดขนาดและขนาดรูปร่างของหญิงไทยและชายไทย

ร่างมาตรฐานตัวขยายสัญญาณรามาน

ขอบข่าย ครอบคลุมคุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปของตัวขยายสัญญาณรามาน เพื่อนำไปใช้ในการตรวจวัดเอกลักษณ์ของสารที่มีปริมาณน้อยกว่า 100 ppm (trace concentration) ด้วยเทคนิครามานสเปกโทรสโกปี (Raman spectroscopy) ให้สามารถวัดสารที่มีปริมาณน้อยได้

ร่างมาตรฐานระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ – เล่ม 3 ระบบรู้จำ ส่วนที่ 1 ระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ

ขอบข่าย ครอบคลุมคุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะด้านสมรรถนะการทำงานของระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ ระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะอาจอยู่ในรูปของระบบฝังตัวที่ผนวกรวมอยู่ในระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ หรือในรูปของซอฟต์แวร์ที่ทำงานแยกต่างหาก ซึ่งต่อไปในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้จะเรียกว่า “ระบบอ่านป้ายทะเบียน”