มาตรฐานประกาศใหม่

ร่างมาตรฐานที่เนคเทคได้ยกร่างหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐาน ที่ สมอ. ได้กำหนดเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ช่วง เดือนธันวาคม 2561 – เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 12 มาตรฐาน

 1. มอก. 61851 เล่ม 1 – 2560 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบประจุไฟฟ้าผ่านตัวนำของยานยนต์ไฟฟ้า เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป ประกาศ วันที่ 18 ธันวาคม 2561
 2. มอก. 61851 เล่ม 21 – 2560 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบประจุไฟฟ้าผ่านตัวนำของยานยนต์ไฟฟ้า เล่ม 21 ข้อกำหนดยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับการเชื่อมต่อผ่านตัวนำไปยังแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ/กระแสตรง ประกาศ วันที่ 18 ธันวาคม 2561
 3. มอก. 61851 เล่ม 22 – 2560 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบประจุไฟฟ้าผ่านตัวนำของยานยนต์ไฟฟ้า เล่ม 22 สถานีประจุไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ประกาศ วันที่ 18 ธันวาคม 2561
 4. มอก. 61851 เล่ม 23 – 2560 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบประจุไฟฟ้าผ่านตัวนำของยานยนต์ไฟฟ้า เล่ม 23 สถานีประจุไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ประกาศ วันที่ 18 ธันวาคม 2561
 5. มอก. 61851 เล่ม 24 – 2560 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบประจุไฟฟ้าผ่านตัวนำของยานยนต์ไฟฟ้า เล่ม 24 การสื่อสารแบบดิจิทัลระหว่างสถานีประจุไฟฟ้ากระแสตรงกับยานยนต์ไฟฟ้า สำหรับควบคุมการประจุแบบกระแสตรง ประกาศ วันที่ 18 ธันวาคม 2561
 6. มอก. 2791 เล่ม 1-2560 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ – เฉพาะด้านความเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อม – เล่ม 1 ทั่วไป ประกาศ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
 7. มอก. 2791 เล่ม 2-2560 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ – เฉพาะด้านความเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อม – เล่ม 2 ความร้อน ประกาศ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
 8. มอก. 2791 เล่ม 3-2560 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ – เฉพาะด้านความเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อม – เล่ม 3 ความชื้น ประกาศ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
 9. มอก. 2791 เล่ม 3-2560 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ – เฉพาะด้านความเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อม – เล่ม 4 ความผิดพร่องทางแม่เหล็กไฟฟ้า ประกาศ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
 10. มอก. 2819 เล่ม 1 – 2561 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ – คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ – เล่ม 1 การใช้พลังงานในโหมดใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ ประกาศ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
 11. มอก. 2819 เล่ม 2 – 2561 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ – คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ – เล่ม 2 การใช้พลังงานในโหมดใช้งาน ประกาศ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
 12. มอก. 2819 เล่ม 3 – 2561 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ – คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ – เล่ม 3 ความเร็วในการคำนวณและประมวลผลข้อมูล ประกาศ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

หมายเหตุ  ผู้สนใจในเนื้อหาของ มอก.   สามารถติดต่อขอซื้อได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน, สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400, โทรศัพท์ 0 2202 3426