ประกาศมาตรฐานใหม่ วันที่ 6 มกราคม 2563

วันที่ 6 มกราคม 2563 ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ยกร่างโดยเนคเทค ได้รับการกำหนดเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 3 มาตรฐาน

  1. มอก. 2820 – 2560 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ – การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ของบริภัณฑ์สำนักงานข้อแนะนำสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 6 มกราคม 2563
  2. มอก. 2960 เล่ม 1 – 2562 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขนาดรูปร่างคนไทย เล่ม 1 หญิง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 6 มกราคม 2563
  3. มอก. 2960 เล่ม 2 – 2562 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขนาดรูปร่างคนไทย เล่ม 2 ชาย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 6 มกราคม 2563

หมายเหตุ ผู้สนใจในเนื้อหาของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมข้างต้น   สามารถติดต่อขอซื้อได้ที่ เว็บไซต์สั่งซื้อหนังสือ มอก. ออนไลน์ ของ สมอ.