ประกาศ มอก. บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัลสำหรับใช้ในสำนักงานหรือที่พักอาศัย – คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ยกร่างโดยเนคเทค ได้รับการกำหนดเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 4 มาตรฐาน

  1. มอก. 2961 เล่ม 1 – 2562 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัลสำหรับใช้ในสำนักงานหรือที่พักอาศัย – คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ เล่ม 1 ทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563)
  2. มอก. 2961 เล่ม 2 (1) -2562 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัลสำหรับใช้ในสำนักงานหรือที่พักอาศัย – คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ เล่ม 2 (1) การใช้พลังงานในโหมดใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563)
  3. มอก. 2961 เล่ม 2 (2) – 2562 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัลสำหรับใช้ในสำนักงานหรือที่พักอาศัย – คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ เล่ม 2 (2) การใช้พลังงานในโหมดใช้งาน ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563)
  4. มอก. 2961 เล่ม 3 – 2562 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัลสำหรับใช้ในสำนักงานหรือที่พักอาศัย – คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ เล่ม 3 ผลิตภาพการพิมพ์ ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563)

หมายเหตุ ผู้สนใจในเนื้อหาของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมข้างต้น   สามารถติดต่อขอซื้อได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน, สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400, โทรศัพท์ 0 2202 3426