ประกาศ มอก. แผ่นขยายสัญญาณรามาน

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นขยายสัญญาณรามาน ที่ยกร่างโดยเนคเทค ได้รับการกำหนดเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นขยายสัญญาณรามาน มาตรฐานเลขที่ มอก. 2966 – 2562 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563)

หมายเหตุ ผู้สนใจในเนื้อหาของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมข้างต้น สามารถติดต่อขอซื้อได้ที่ เว็บไซต์สั่งซื้อหนังสือ มอก. ออนไลน์ ของ สมอ.