มศอ. ๑๐๑๑-๒๕๖๕

มาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ การตรวจสอบความพร้อมใช้ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ผ่านการใช้งานแล้ว

มาตรฐานนี้ครอบคลุมคุณลักษณะที่ต้องการ วิธีการทดสอบ สำหรับประเมินคุณภาพและสมรรถนะของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ทั้งที่รื้อถอนแล้วรอนำไปใช้งานใหม่ หรืออยู่ระหว่างการใช้งาน ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “แผงเซลล์”