ประกาศมาตรฐาน

มาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เล่ม ๑ ข้อกำหนด

ตามที่มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติว่าด้ว…
Read more