ศอ. ๔๐๐๓.๒ – ๒๕๖๐

ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ – เล่ม ๒ แนวทางในการจัดทำและตรวจสอบ

เพื่อให้มีข้อแนะนำในการจัดทำและตรวจประเมินระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์สำหรับใช้อ้างอิง ที่สอดคล้องกับ มาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ – ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เล่ม ๑ ข้อกำหนด ที่ได้มีการปรับปรุงและประกาศในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐  จึงได้มีการจัดทำเอกสารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ – เล่ม ๒ แนวทางในการจัดทำและตรวจสอบ ขึ้น

กดเพื่อดาวน์โหลด เอกสารอ้างอิง ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ – เล่ม ๒ แนวทางในการจัดทำและตรวจสอบ