ผลการค้นหา

Tag: ทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

เป็นทีมวิจัยที่ดำเนินการวิจัยในทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยเป็นการทำวิจัยแบบ Interdisciplinary ที่ต้องใช้องค์ความรู้จากสาขาเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และกฎหมายเพื่อตอบโจทย์แก่ประเทศชาติทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม สารบัญ วิสัยทัศน์ เป็นทีมวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางในการทำวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กรและกรอบวิจัยระดับชาติ พันธกิจ ดำเนินงานวิจัยด้านเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางในการสร้างองค์ความรู้งานวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา สร้างพันธมิตรที่เหนียวแน่นกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย สร้างผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม อันเนื่องมาจากการปกป้องทรัพย์สินสารสนเทศ ดำเนินงานวิจัยที่เน้นเชิงรุก และเน้นหลักการไอซีทีสีเขียว เทคโนโลยีหลัก Access Control Network Security Biometric Security Blockchain Software Security Security Policy and Regulation บุคลากรและความเชี่ยวชาญ ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ : Access Control, Software Security, Security Policy and Standard เอกฉันท์ รัตนเลิศนุสรณ์ : Network Security,