ผลการค้นหา

Tag: นวนุรักษ์

เนคเทค หารือ CEA แสวงหาแนวร่วม นำเทคโนโลยี สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ตอบโจทย์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย

แลกเปลี่ยนแนวคิด แนวทางร่วมสร้างอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ช่วยเสริมเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ

เนคเทค สวทช. จับมือ อพท. และ บพข. นำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เนคเทค สวทช. โดยการสนับสนุนจาก บพข. จัดกิจกรรมประมวลภาพความสำเร็จตลอดทั้งโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทยหลังภาวะโควิด 19