ผลการค้นหา

Tag: หารือ

เนคเทค หารือ CEA แสวงหาแนวร่วม นำเทคโนโลยี สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ตอบโจทย์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย

แลกเปลี่ยนแนวคิด แนวทางร่วมสร้างอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ช่วยเสริมเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ