ผลการค้นหา

Tag: ไมโครอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC)

ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Microelectronics Center : TMEC) เป็นหน่วยวิจัยภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ซึ่งมีเทคโนโลยีหลักคือกระบวนการผลิตเซนเซอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนแผ่นซิลิกอน โดยมีทีมวิจัยหลัก 3 ทีม ซึ่งการจัดตั้งทีมแบ่งตามกิจกรรมหลักที่รับผิดชอบ ดังนี้ ทีมวิจัยเชิงอุตสาหกรรมบนซิลิกอนเทคโนโลยี (SIFRT) ดูแลงานทางด้าน ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค (Micro Electro-Mechanical System) หรือ เมมส์ (MEMS) งานด้านการผลิตเซนเซอร์ทางเคมีและชีวภาพบนเทคโนโลยีแพลตฟอร์มอีสเฟต (ISFET Platform) และ งานบริการด้านการสร้างต้นแบบ (Wafer level Sensor Prototyping) และการผลิตขนาดเล็ก (Small Volume Production) ทีมวิจัยการออกแบบวิเคราะห์และประเมินผลการทำงานของอุปกรณ์จากกระบวนการผลิต (DSCRT) ทีมวิจัยนี้สนับสนุนการออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ที่ผลิตในทีเมค เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ ใหม่ รวมทั้ง พัฒนาเซนเซอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านการจำลองทางคณิตศาสตร์ รวมถึงการสนับสนุนการทดสอบอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อวัดคุณภาพของสินค้าที่ส่งมอบ ทีมวิจัยนวัตกรรมพื้นผิววัสดุและอุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิก (SMD-1RT) มีหน้าที่ในการผลักดันต้นแบบให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ โดยร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ โดย ณ ปัจจุบัน ทีมวิจัยมีเป้าหมายในการผลักดัน แลป ออน