ผลการค้นหา

Tag: HandySense

HandySense ระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ – Smart Farm จากความเข้าใจเกษตรกรไทย สู่ Open Innovation

Handy Sense ระบบเกษตรกรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ ช่วยเกษตรกรปลูกพืชผลไม้พึ่งฤดูกาล ใช่ทรัพยากรคุ้มค่า เพิ่มปริมาณผลผลิต