ผลการค้นหา

Tag: National AI Strategy

เนคเทค ร่วมกับ RxTradex จัดกิจกรรม METALEX AI FORUM 2023: จากนโยบายสู่การปฏิบัติ – ปฏิวัติอุตสาหกรรมการผลิต

เนคเทคเผยนโยบายแผน AI แห่งชาติ กับผลงานที่ผ่านมาใน 1 ปี และความท้าทายต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิต

เนคเทค สวทช. นำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ ในเวที eGovernment Forum 2022

ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “On the Path of National AI Strategy” ในงานสัมมนาวิชาการด้านดิจิทัลเทคโนโลยี eGovernment Forum 2022 โดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช.

ครม. ผ่าน (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทยระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565 – 2570)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผ่าน (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ ประเทศไทยเกิดระบบนิเวศที่ครบถ้วนและเชื่อมโยงแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการพัฒนา