หัวข้อสัมมนา

ประเทศไทยได้อะไรจากเทคโนโลยีข้อมูล (TPMAP & SME-GP) (What Has Thailand Gained from Data Technology?)

Facebook
Twitter
LinkedIn

เนคเทค สวทช. ร่วมกับพันธมิตรในการเชื่อมโยงและพัฒนากลไกเครื่องมือในการนำข้อมูลไปสู่การใช้ประโยชน์จริง เพื่อนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนผ่านหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่โดยตรงเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จริง และเพื่อสนับสนุนความมั่นคงยั่งยืนของการบริหารประเทศจากการใช้ประโยชน์ข้อมูล โดยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนได้แก่ 1) ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า Thai People Map and Analytics Platform (TPMAP) ที่ใช้งานจริงในการแก้ปัญหาความยากจนผ่านกลไกการแก้ปัญหาความยากจนของ ศจพ. ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยส่วนราชการในพื้นที่สามารถแบ่งปันข้อมูลกันแบบลงลึกถึงระดับครัวเรือนและรายคน ผู้บริหารสามารถติดตามความก้าวหน้าได้ ทำให้เกิดการบูรณาการกับหน่วยงานภาคีต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายโดยมีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 2) ระบบขึ้นทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (SME-GP) ได้รับการผลักดันโดย สสว. ให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อสนับสนุนให้ SME เข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมากขึ้น และหน่วยงานรัฐอื่นๆ แบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการที่เป็นปัจจุบันและมีมิติหลากหลายมากขึ้น เช่น ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์และงบการเงินจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ข้อมูลช่วงรายได้จากกรมสรรพากร และข้อมูล Made in Thailand จากสภาอุตสาหกรรม รวมทั้งข้อมูล SME ที่ผ่านการกลั่นกรองอย่างละเอียด ทำให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันการเงิน 8 แห่ง ในการสนับสนุนเงินทุนให้ SME เพื่อการเป็นคู่ค้ากับภาครัฐอีกด้วย 

การสัมมนานี้ นำเสนอมุมมองของภาครัฐที่มีโจทย์ท้าทายคือ การทำให้ระบบมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีระบบนิเวศที่มีผู้ใช้งานจริง เกิดการไหลของข้อมูลใหม่ ๆ เข้าสู่ระบบอย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาระบบ โดยทีมวิจัยเนคเทค สวทช. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีการนำไปใช้แก้ปัญหาของประเทศได้จริง มีผู้ได้รับประโยชน์ในวงกว้าง ครอบคลุม ทั่วถึง และแม่นยำตรงกลุ่มเป้าหมาย

วิทยากร

 1. ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ
  รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 2. คุณวรพจน์ ประสานพานิช
  ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs
  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 3. ดร.อานนท์ แปลงประสพโชค
  นักวิจัยอาวุโส หัวหน้าทีมพัฒนาระบบ TPMAP
  เนคเทค สวทช.
  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 4. คุณปรเมษฐ์ ธันวานนท์
  ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส หัวหน้าโครงการ SME-GP
  เนคเทค สวทช.
  (ดาวน์โหลดเอกสาร)

ดำเนินรายการโดย

ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
กรรมการและรักษาการผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ