FAARM Series: Ambient FiT

Facebook
Twitter
Ambient Fit

 

Ambient Fit คือ ระบบปรับและควบคุมบรรยากาศสำหรับการปลูกเลี้ยงแบ่งเป็น 2 รุ่นตามลักษณะการควบคุมสภาพแวดล้อม ได้แก่

 • รุ่น Cool
 • รุ่น Comfort

Ambient Fit – Cool

สำหรับควบคุมระบบลดอุณหภูมิหรือปรับความชื้นในโรงเรือนให้อยู่ในช่วงที่ต้องการ ด้วยการพ่นหมอก หรือใช้แผ่นระเหยน้ำ (Evaporate) โดยความสามารถในการปรับลดจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรือน

คุณสมบัติ
 • วิธีการที่ใช้ลดอุณหภูมิในโรงเรือน
  • เปิด/ปิด หลังคาโรงเรือน
  • พ่นหมอก
  • แผ่นระเหยน้ำ
 • วิธีการควบคุมความชื้นในโรงเรือน
  • พ่นหมอก
  • พัดลม
 • วิธีการควบคุมสภาพแสงในโรงเรือน
  • ตาข่ายพรางแสง
 • สามารถต่อเซ็นเซอร์ได้หลายประเภทและหลายจุด( scalable) เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเข้มแสง
 • บันทึกข้อมูลการตรวจวัดผ่านอินเทอร์เน็ต
 • ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลการทำงานและข้อมูลการตรวจวัดผ่านอินเทอร์เน็ต ได้ทั้งเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์สมาร์ทโฟน
 • ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดไปวิเคราะห์ปรับปรุงวิธีการควบคุมเพื่อให้สภาพแวดล้อมในโรงเรือนมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

Ambient Fit – Comfort

สำหรับควบคุมระบบปรับสภาพแวดล้อมในรงเรือนปิดหรือห้องควบคุมบรรยากาศ สามารถควบคุมทั้งอุณหภูมิ ความชื้นและระดับก๊าซ เช่น ก๊าซคาบอนไดออกไซด์ เป็นต้น

คุณสมบัติ
 • วิธีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
  • เครื่องปรับอากาศ และ เครื่องทำความร้อน
 • วิธีการควบคุมก๊าซในบรรยากาศ
  • ควบคุมการปล่อยก๊าซในถังก๊าซ
 • สามารถต่อและบันทึกข้อมูลจากเซ็นเซอร์ได้หลายประเภทและหลายจุด (scalable) เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเข้มแสง
 • บันทึกข้อมูลการตรวจวัดผ่านอินเทอร์เน็ต
 • ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลการทำงานและข้อมูลการตรวจวัดผ่านอินเทอร์เน็ต ได้ทั้งเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์สมาร์ทโฟน
 • ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดไปวิเคราะห์ปรับปรุงวิธีการควบคุมเพื่อให้สภาพแวดล้อมในโรงเรือนมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

 • เกษตรกร
 • ผู้ประกอบการด้านเกษตรกรรม

วิจัยพัฒนาโดย

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (EST)
หน่วยวิจัยระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (AAERU)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค- สวทช.)
โทร. 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354, 2357, 2382, 2383, 2399
email: business[at]nectec.or.th