การถ่ายทอดเทคโนโลยี/สนใจนำผลงานไปใช้ประโยชน์

Facebook
Twitter
transfer

 

ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีภารกิจในการแสวงหาความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยมุ่งหวังที่จะให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ศูนย์ฯ วิจัยและพัฒนาไปสู่ภาคส่วนต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ (product development) และ/หรือปรับปรุงกระบวนการผลิต (process development) รวมถึงการพัฒนาบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ให้มีความเข้าใจ ความรู้ และความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถของการแข่งขันของประเทศโดยใช้เทคโนโลยีเป็นแกนนำ

กิจกรรมหลัก

  • แสวงหาความต้องการทางเทคโนโลยี และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ
  • ประสานงานและพัฒนาธุรกิจร่วมกับผู้สนใจ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และอื่นๆ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของศูนย์ฯ
  • วิเคราะห์และประเมินผลงานถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ศูนย์ฯ เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานในระยะต่อไป
transfer

 

รูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ปัจจุบันรูปแบบของการถ่ายทอดเทคโนโลยีของศูนย์ฯ โดยงานพัฒนาเครือข่ายและถ่ายทอดเทคโนโลยี (PDTT) ฝ่ายงานพัฒนาเครือข่ายและถ่ายทอดเทคโนโลยี (SPD) ประกอบด้วย 5 รูปแบบหลัก ได้แก่

1. การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) เป็นการอนุญาตให้ผู้สนใจสามารถใช้สิทธิในผลผลิตของศูนย์ฯ เช่น ต้นแบบ องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาไปสู่สินค้าหรือบริการในเชิงพาณิชย์

2. การรับจ้างวิจัย (Contract Research) เป็นการรับจ้างดำเนินการวิจัยให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการใช้เทคโนโลยีที่ศูนย์ฯ มีความสามารถและความเชี่ยวชาญ เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรม

3. การร่วมวิจัย (Joint Research) เป็นการร่วมดำเนินการวิจัยพัฒนา เพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีความสามารถทางเทคโนโลยีให้มี ศักยภาพทางเทคโนโลยีที่สูงขึ้น

4. การให้คำปรึกษา (Consulting) เป็นการจัดหาผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิจัยของศูนย์ฯ มาเป็นผู้ให้คำปรึกษาหรือแนะนำ ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกระบวนการผลิต เพื่อให้ความรู้หรือช่วยแก้ปัญหาในการดำเนินการของแก่หน่วยงานภายนอกศูนย์ฯ

5. การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Technical Workshop) เป็นการให้ความรู้ทางเทคโนโลยีเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับผลงานวิจัย หรือความเชี่ยวชาญของศูนย์ฯ จากที่ผู้ที่มีคามรู้ ความชำนาญในเรื่องนั้นๆ โดยตรง เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เข้าอบรมให้สูงขึ้น และสามารถนำไปปฏิบัติในการทำงานจริงได้

transfer

 

สนใจผลิตภัณฑ์ ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

งานพัฒนาเครือข่ายและถ่ายทอดเทคโนโลยี (PDTT)
ฝ่ายงานพัฒนาเครือข่ายและถ่ายทอดเทคโนโลยี (SPD)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2349, 2351-2353, 2357, 2383
email: business[at]nectec.or.th